Let’s travel together.

چسب نواری کایزر

چسب 5 سانت کایزر SK100

ساخته شده از مواد اولیه تایوانی سوپر کریستال و دارای چسبندگی بالا میباشد. همچنین ضخامت مناسب این محصول در برابر کشش و قابل استفاده بودن آن در تمام سطوح یکی از مزیت های آن میباشد دارای بارکد مجزا…
ادامه مطلب ...

چسب 5 سانت کایزر SK101

ساخته شده از مواد اولیه تایوانی سوپر کریستال و دارای چسبندگی بالا میباشد. همچنین ضخامت مناسب این محصول در برابر کشش و قابل استفاده بودن آن در تمام سطوح یکی از مزیت های آن میباشد. بسته بندی ۶…
ادامه مطلب ...

چسب نواری کایزر SK106

ساخته شده از مواد اولیه تایوانی سوپر کریستال و دارای چسبندگی بالا میباشد. همچنین ضخامت مناسب این محصول در برابر کشش و قابل استفاده بودن آن در تمام سطوح یکی از مزیتهای آن میباشد. دارای بارکد مجزا…
ادامه مطلب ...

چسب 7 سانت کایزر SK107

ساخته شده از مواد اولیه تایوانی سوپر کریستال و دارای چسبندگی بالا میباشد. همچنین ضخامت مناسب این محصول در برابر کشش و قابل استفاده بودن آن در تمام سطوح یکی از مزیتهای آن میباشد دارای بارکد مجزا…
ادامه مطلب ...

چسب 7 سانت کایزر SK108

ساخته شده از مواد اولیه تایوانی سوپر کریستال و دارای چسبندگی بالا میباشد. همچنین ضخامت مناسب این محصول در برابر کشش و قابل استفاده بودن آن در تمام سطوح یکی از مزیت های آن میباشد دارای بارکد مجزا…
ادامه مطلب ...

چسب نواری کایزر SK109

ساخته شده از مواد اولیه تایوانی سوپر کریستال و دارای چسبندگی بالا میباشد. همچنین ضخامت مناسب این محصول در برابر کشش و قابل استفاده بودن آن در تمام سطوح یکی از مزیت های آن میباشد. دارای بارکد…
ادامه مطلب ...

چسب 5 سانت کایزر SK114

ساخته شده از مواد اولیه تایوانی سوپر کریستال و دارای چسبندگی بالا میباشد. همچنین ضخامت مناسب این محصول در برابر کشش و قابل استفاده بودن آن در تمام سطوح یکی از مزیت های آن میباشد دارای بارکد مجزا…
ادامه مطلب ...

چسب 10 سانت کایزر SK116

ساخته شده از مواد اولیه تایوانی سوپر کریستال و دارای چسبندگی بالا میباشد. همچنین ضخامت مناسب این محصول در برابر کشش و قابل استفاده بودن آن در تمام سطوح یکی از مزیت های آن میباشد دارای بارکد مجزا…
ادامه مطلب ...